Tältä sivulta löydät tietosuoja-asetuksen mukaiset asiakasrekisteri- sekä markkinointi- ja sidosryhmärekisterin rekisteriselosteet.

Service Rata Oy:n asiakasrekisteriseloste

1a Rekisterinpitäjä

Nimi: Service Rata Oy (y-tunnus: 3226441-4 )

Osoite: Harjutie 5 E, 03100 Nummela

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Ari Mäenpää, toimitusjohtaja

Osoite: Harjutie 5 E, 03100 Nummela

Muut yhteystiedot: Puh. + 358 29 170 5502, info@servicerata.com

3 Rekisterin nimi

Yleinen asiakasrekisteri, Service Rata Oy

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Rekisteröity ryhmä

Asiakasorganisaatioiden yhteyshenkilöt

Tietoja käytetään

Asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja markkinointiin tai markkinointiin liittyvään tilastointiin ja analysointiin.

Käsittelyperuste

Oikeutettu etu, sopimus

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää rekisteröidyn tarpeellisia yksilöintitietoja sekä muita rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

  • Yhteystiedot, kuten nimi, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, asema yrityksessä ja äidinkieli.
  • Markkinoinnin ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten historiatiedot lähetetyistä kampanjoista tai uutiskirjeistä.
  • Tiedot yhteydenotoista, tapaamisista ja osallistumisista(asiakasorganisaatiot).
  • Rekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja / tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia asiakassuhdetietoja: laskutus - ja maksutiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietojen käsittely perustuu Service Ratan oikeutettuun etuun tai sopimukseen. Rekisteröityä koskevia tietoja kerätään asiakasorganisaatioiden, potentiaalisten asiakasorganisaatioiden tai sidosryhmien henkilöiltä itseltään kontaktoinnin yhteydessä puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai markkinointitoimenpiteiden, kuten tapahtumien yhteydessä. Tapauskohtaisesti voimme kerätä tietoja myös puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti vain Service Rata Oy:n omien asiakas- ja markkinatutkimuksien ja muiden vastaavien selvitysten tekemistä varten ulkopuoliselle palveluntarjoajalle.

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Service Rata Oy:n alihankkijoille asiakassuhteen hoitamisen niin vaatiessa tällöin tietoja käytetään vain tiettyä tarkoitusta varten ja pyynnöstä tämä tarkoitus myös selvitetään henkilölle.

Maksamattomien laskujen perintätoimenpiteitä varten voidaan luovuttaa yksittäisiä tietoja kyseessä olevan palvelun toimeksiannon pohjalta sitä suorittavalle yritykselle.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n Ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tarvittaessa tietoja voidaan kuitenkin siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Service Rata Oy ei kerää asiakasorganisaatioista, potentiaalisista asiakasorganisaatioista tai muista sidosryhmistä manuaalista aineistoa.

Sähköinen aineisto

Rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja.Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin, kuten käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna sähköisesti osoitteeseen info@servicerata.com Sähköpostissa tulee olla merkintä ”Henkilötietojen tarkastuspyyntö”. Tarkastuspyynnössä tulee olla mainita: nimi, rekisterinnimi, täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus pyytää oikaisua, poistoa tai täydennystä rekisterissä olevaan rekisterin tarkoituksen vastaiseen, virheelliseen, tarpeettomaan, puutteelliseen tai vanhentuneeseen tietoon. Siltä osin kuin rekisteröity ei pystykorjaaman tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan voimassa olevaa tietosuoja-asetusta.

Service Rata Oy:n markkinointirekisteriseloste

1a Rekisterinpitäjä

Nimi: Service Rata Oy (y-tunnus: 3226441-4 )

Osoite: Harjutie 5 E, 03100 Nummela

Muut yhteystiedot: Puh. +358 29 170 5502

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Ari Mäenpää, toimitusjohtaja

Osoite: Harjutie 5 E, 03100 Nummela

Muut yhteystiedot: Puh. +358 29 170 5502, info@servicerata.com

3 Rekisterin nimi

Yleinen markkinointi- ja sidosryhmärekisteri, Service Rata Oy

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää rekisteröidyn tarpeellisia yksilöintitietoja sekä muita rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

  • Yhteystiedot, kuten nimi, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, asema yrityksessä ja äidinkieli
  • Markkinoinnin ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten historiatiedot lähetetyistä kampanjoista tai uutiskirjeistä(asiakasorganisaatiot, uutiskirjeen tilaajat, potentiaaliset asiakasorganisaatiot, sidosryhmät)

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietojen käsittely perustuu Service Ratan oikeutettuun etuun, sopimukseen tai yleiseen etuun. Rekisteröityä koskevia tietoja kerätään asiakasorganisaatioiden, potentiaalisten asiakasorganisaatioiden tai sidosryhmien henkilöiltä itseltään kontaktoinnin yhteydessä puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai markkinointitoimenpiteiden kuten tapahtumien yhteydessä. Tapauskohtaisesti voimme kerätä tietoja myös puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

7 Tietojen säännön-mukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti vain Service Rata Oy:n omien asiakas- ja markkinatutkimuksien ja muiden vastaavien selvitysten tekemistä varten ulkopuoliselle palveluntarjoajalle.

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Service Rata Oy:n alihankkijoille asiakassuhteen hoitamisen niin vaatiessa tällöin tietoja käytetään vain tiettyä tarkoitusta varten ja pyynnöstä tämä tarkoitus myös selvitetään henkilölle.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n Ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tarvittaessa tietoja voidaan kuitenkin siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Service Rata Oy ei kerää asiakasorganisaatioista, potentiaalisista asiakasorganisaatioista tai muista sidosryhmistä manuaalista aineistoa.

Sähköinen aineisto

Rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja.Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin, kuten käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna sähköisesti osoitteeseen info@servicerata.com Sähköpostissa tulee olla merkintä ”Henkilötietojen tarkastuspyyntö”. Tarkastuspyynnössä tulee olla mainita: nimi, rekisterinnimi, täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus pyytää oikaisua, poistoa tai täydennystä rekisterissä olevaan rekisterin tarkoituksen vastaiseen, virheelliseen, tarpeettomaan, puutteelliseen tai vanhentuneeseen tietoon. Siltä osin kuin rekisteröity ei pystykorjaaman tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan voimassa olevaa tietosuoja-asetusta.

©2022 Service Rata Oy

www.servicerata.com

Puh: +358 29 170 5502